Laboral

Assessorament Laboral

 

Assessorament integral, permanent i personalitzat, amb informació detallada i actualitzada dels possibles canvis normatius que es produeixin. Rebrà un assessorament laboral complet.

 

GESTIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL

 

 • Elaboració i gestió de nòmines Assegurances socials: Gestió de la cotització dels treballadors. Gestió d'ajornament de quotes de Seguretat Social.

 • Estudi de la contractació més adequada.

 • Subvencions, bonificacions i reduccions.

 • Elaboració de clàusules contractuals.

 • Altes, baixes i variacions dels treballadors.

 • Càlcul de costos i liquidacions.

 • Gestió, seguiment i control d'incapacitat temporal.

 • Comunicació de parts d'accident de treball i malaltia professional.

 • REA

 • Llistat de costos i salaris mensuals.

 • Càlcul de retencions i presentació d'impostos oficials (111 i 190) Contractes d'alta direcció. Definició de el marc laboral de socis, administradors i familiars.

 • Aplicació dels convenis col·lectius corresponents.

 

AUDITORIA LABORAL

 

 • Conegui el grau de compliment del seu negoci en matèria laboral i obligacions de la Seguretat Social, anticipant-se als possibles riscos i infraccions en què pugui estar incorrent seva empresa, informació imprescindible en els supòsits de fusions o absorcions d'empreses.

 

PENSIONS I PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

 • Pensions de jubilació.

 • Pensions de viduïtat i orfandat.

 • Prestacions per incapacitat temporal (Pagament directe).

 • Prestacions per incapacitat permanent. 

 • Prestacions per desocupació i pagament únic suport a l'emprenedor.

 • Altres prestacions.

"Quan el capital i la tecnologia són accessibles a tots per igual, el que marca la diferència és la qualitat del capital humà" - Tom Peters